در زمانهای قدیم از آجر برای نوشتن احکام و قوانین دولتی استفاده می شد و آجر بصورت خشت هایی ایجاد می گردید .
این خشت ها را در گرمای بالا می پختند و نوشته را در آن ایجاد می کردند.
معلوم نیست که چه شخصی برای اولین بار آجر را ساخت و مورد استفاده قرار داد ولی می توان این فرضیه را در نظر گرفت که انسانهای اولیه با دیدن گل های پخته شده کنار آتش و فهمیدن این موضوع که گل پخته شده سخت تر از گل معمولی می باشد آجر را ساخته اند و مورد استفاده قرار داده اند.

در زمانهای قدیم از آجر برای نوشتن احکام و قوانین دولتی استفاده می شد و آجر بصورت خشت هایی ایجاد می گردید .
این خشت ها را در گرمای بالا می پختند و نوشته را در آن ایجاد می کردند.

در زمانهای قدیم از آجر برای نوشتن احکام و قوانین دولتی استفاده می شد و آجر بصورت خشت هایی ایجاد می گردید .
این خشت ها را در گرمای بالا می پختند و نوشته را در آن ایجاد می کردند.
معلوم نیست که چه شخصی برای اولین بار آجر را ساخت و مورد استفاده قرار داد ولی می توان این فرضیه را در نظر گرفت که انسانهای اولیه با دیدن گل های پخته شده کنار آتش و فهمیدن این موضوع که گل پخته شده سخت تر از گل معمولی می باشد آجر را ساخته اند و مورد استفاده قرار داده اند.

از کاربردهای آجر برای مصالح ساختمانی و آجر نما می باشد.
استفاده از آجر در کشور ما سابقه باستانی دارد.
از ساختمان های قدیمی که از آجر به وجود آمده است می توان به طاق کسری اشاره کرد.

برچسب ها:

آجر تیغه

آجر عراقی

آجر نما

طابوق