اجر نسوز زیباست علت اینکه زیباست تنوع در رنگ و تنوع در فرم‌‌ می‌باشد.
تنوع در اندازه اجر نسوز و اجر شیل و بکارگیری این تنوع در نمای ساختمان مزیتی است که جذابیتی بی نظیر را در بهره گیری از ان بهمراه دارد .
تنوع در فرم اجر نسوز و اجر شیل شامل :
اجر نسوز 5/526 اجر نسوز 732
اجر نسوز 1010 اجر نسوز 2020
اجر نسوز 1040 اجر نسوز 6.526

اجر نسوز زیباست علت اینکه زیباست تنوع در رنگ و تنوع در فرم‌‌ می‌باشد.
تنوع در اندازه اجر نسوز و اجر شیل و بکارگیری این تنوع در نمای ساختمان مزیتی است که جذابیتی بی نظیر را در بهره گیری از ان بهمراه دارد .