پرداخت امن

پرداخت امن ما

شما از سه روش میتوانید هزینه را پرداخت نمائید.

1- نقدا یا واریز کارت به کارت

2- واریز به حساب محمدحسین قپانچی از طریق بانک یا سایر درگاه ها و ارسال فسش بانکی

3- تحویل وجه در محل به راننده جهت استرداد وجه در محل کارخانه


پرداخت امن - آجر تیغه ای سفالی,آجر نما,آجر,آجر نمای قپانچی js_def

پرداخت امن

پرداخت امن ما

شما از سه روش میتوانید هزینه را پرداخت نمائید.

1- نقدا یا واریز کارت به کارت

2- واریز به حساب محمدحسین قپانچی از طریق بانک یا سایر درگاه ها و ارسال فسش بانکی

3- تحویل وجه در محل به راننده جهت استرداد وجه در محل کارخانه