ارسال کالا

شرایط ارسال کالا

بار شما باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیاتی بر آن افزوده شود.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بارگیری و حمل بار می شوند.