Blog - whats new?

طراحی نمای آجری

طراحی نمای آجری

  Uncategories      115 Comments      views (5371)
طراحی نمای آجری
آجر نمای خشک

آجر نمای خشک

  مقاله      5276 Comments      views (21280)
آجر نمای خشک :با توجه به نحوه اجرای آجر نمای خشک، در نمای ساختمان ها که بدون استفاده از ملات می باشد، سرعت اجرای نما بسیار بالاتر از دیگر آجرها می باشد، و همچنین آجر نمای خشک نسبت به دیگر موارد عایق تر می باشد.
 شوره زدن آجر نماها

شوره زدن آجر نماها

  Uncategories      2585 Comments      views (9657)
شوره زدن آجر نماعوامل مخرب را تا حد زیادی در فرآیند تولید حذف می نمایند، تا پایبندی و تعهد خود را نسبت به ماندگاری ساختمان ها در دراز مدت تحقق بخشند.
مقاوم سازی آجر نما و بناهای آجری
مقاوم سازی آجر نما : در دهه های اخیر، روش های مختلف مقاوم سازی سازه ها و ساختمان های آجری در کشور های صنعتی متداول گردید، و برخی از روش های مقاوم سازی مانند مقاوم سازی با ژاکت بتنی و مقاوم سازی با ژاکت فولادی
Showing 1 to 4 of 59 (1 Pages)
Smart Bolg Title js_def

Blog - whats new?

طراحی نمای آجری

طراحی نمای آجری

  Uncategories      115 Comments      views (5371)
طراحی نمای آجری
آجر نمای خشک

آجر نمای خشک

  مقاله      5276 Comments      views (21280)
آجر نمای خشک :با توجه به نحوه اجرای آجر نمای خشک، در نمای ساختمان ها که بدون استفاده از ملات می باشد، سرعت اجرای نما بسیار بالاتر از دیگر آجرها می باشد، و همچنین آجر نمای خشک نسبت به دیگر موارد عایق تر می باشد.
 شوره زدن آجر نماها

شوره زدن آجر نماها

  Uncategories      2585 Comments      views (9657)
شوره زدن آجر نماعوامل مخرب را تا حد زیادی در فرآیند تولید حذف می نمایند، تا پایبندی و تعهد خود را نسبت به ماندگاری ساختمان ها در دراز مدت تحقق بخشند.
مقاوم سازی آجر نما و بناهای آجری
مقاوم سازی آجر نما : در دهه های اخیر، روش های مختلف مقاوم سازی سازه ها و ساختمان های آجری در کشور های صنعتی متداول گردید، و برخی از روش های مقاوم سازی مانند مقاوم سازی با ژاکت بتنی و مقاوم سازی با ژاکت فولادی
Showing 1 to 4 of 59 (1 Pages)